opphus

Kjøpsbetingelser - Salgstrinn 3

---

Bolignummer 79 - 89

KJØPSBETINGELSER for boliger under oppføring

i prosjektet Tillerenga Salgstrinn 3 av 08.02.2021

Meglerforetak

Heimdal Eiendomsmegling AS
Postboks 5778 Torgarden
7437 Trondheim

Oppdragsansvarlig

Nils Borgar Husby, 957 37 869 / nbh@hem.no
Eiendomsmegler/jurist

Oppdragsnummer

4-20-9006

Prosjektbeskrivelse

På Tillerenga vil det bli bygd 89 rekkehus med tilhørende p-kjeller på deler av tomta. Det vil bli etablert flere drivhus og dyrkekasser på fellesareal, og det vil også bli bygd et felleshus/lysthus. Prosjektet er planlagt etablert som to eierseksjonssameier. Parkeringskjeller vil bli organisert som en næringsseksjon i Sameiet Tillerenga I. Felleshus/lysthus blir en egen seksjon som overskjøtes til de respektive sameiene.
Selger forbeholder seg retten til å endre organiseringen mht. antall sameier, enheter/byggetrinn og eierform, avhengig av fremdrift og salgstakt og andre forhold.

Adresse og matrikkelnummer

Eiendommen har gnr./bnr. 324/204 i Trondheim kommune. Eiendommen har p.t. ikke adresse. Eiendommen vil bli fradelt og seksjonert, og hver bolig blir tildelt endelig matrikkelnummer med eget seksjonsnummer og endelig adresse. Selger står fritt til å bestemme seksjonsnummer.

Tomt

Eiendommens grenser er ikke oppmålt på salgstidspunktet. Endelig oppmåling vil skje i tilknytning til fradeling og seksjonering av eiendommen. Kjøper aksepterer at utendørs arealavvik ikke gir grunnlag for prisjustering med mindre avviket er vesentlig.

Regulering

Eiendommen ligger i område regulert av Nedre Sjetnan del 2, gnr/bnr 324/54 og 324/1, detaljregulering av 07.12.2017.

Området er regulert til boligbebyggelse, renovasjonsanlegg og lekeplass.

Parkeringsanlegg skal etableres innenfor området angitt på plankart 2/2, under grunnen.

Det tillates bakkeparkering innenfor felt Bl. Det tillates bakkeparkering innenfor feltene B2, B4, B5 og B6 langs Tiller-ringen. Innenfor felt B2 tillates i tillegg en felles parkeringsplass for rekkehusene for å unngå parkering lenger inn i feltet. 

Det skal avsettes minimum 1 bilparkeringsplass pr. 70 m2 BRA eller pr. boenhet innenfor planområdet.

Det skal avsettes minimum 2 sykkelparkeringsplass pr. 70 m2 BRA eller pr. boenhet innenfor planområdet.

Felles lekeareal LEK1 og LEK2 skal være felles for alle boliger innenfor felt B2, B3, B4 og B7. LEK2 skal være felles for alle boliger innenfor felt B5, B6, B8, B9.

Sameiet Tillerenga I vil disponere 2 stk. drivhus.

Sameiet Tillerenga II vil disponere 1 stk. drivhus.

Felleshus skal overskjøtes til Sameiet Tillerenga I og Sameiet Tillerenga II.

Avfallsanlegget skal overtas av Trondheim kommune ved ferdigstillelse etter en overtagelsesforretning. Dette innebærer eierskap, drift og vedlikehold til anlegget. Det forutsettes at krav gitt i Trondheim kommunes Renovasjonsteknisk norm er oppfylt.

Dette kan medføre at det blir midlertidig avfallsløsning med containere inntil større deler av feltet er ferdigstilt. 

Det er gitt rammetillatelse for felt B2, B3 og B4 den 26.02.2020.

Det er gitt dispensasjon fra følgende punkt i reguleringsplanen:

§ 4.1.1 Plassering av bebyggelse
§ 8.1.4 Tekniske planer
§ 9.1.1 med hensyn på skolekapasitet

Kopi av reguleringsplan og reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgave.

Vei-vann-kloakk

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei. Vann og avløp er offentlig via private stikkledninger.

Brukstillatelse/ferdigattest

Selger skal fremlegge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før overlevering av boligen. Vi gjør oppmerksom på at det ifølge plan- og bygningsloven ikke er lov å bebo boligen dersom slik brukstillatelse ikke foreligger. 

I de tilfeller boligen overleveres mot midlertidig brukstillatelse, kan selger stille garanti etter bustadoppføringslovens §47 for verdien av gjenstående arbeid, og det vil da ikke være behov for å holde tilbake penger på meglers oppgjørskonto til sikkerhet for dette. Dersom selger ikke stiller garanti, kan kjøper holde tilbake et beløp tilsvarende verdien av gjenstående arbeid, jf. bustadoppføringslova kapittel 5. Megler forespør selger om verdien av uferdige arbeider som er anmerket i den midlertidige brukstillatelsen, men gjør selv ingen vurdering av om beløpet oppfattes som riktig.  Vi anbefaler kjøper å rådføre seg med en takstmann eller bygningskyndige før man velger å utøve et tilbakehold utover selgers estimat. Dersom man holder tilbake et beløp som er uforholdsmessig høyt i forhold til verdien av gjenstående arbeid, vil det kunne utløse misligholdsbeføyelser fra selger.

Mangler og tilbakehold

Evt. mangler ved overtakelsen skal anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper kan kreve tilbakehold av innbetalt beløp frem til hjemmel er overført kjøper. Tilbakeholdet skal stå i forhold til påberopt mangel. Dersom det holdes tilbake et uforholdsmessig beløp, kan kjøper komme i betalingsmislighold overfor selger. Kjøper og selger kan også gjøre avtale om deponering av en del av kjøpesummen til en eller flere spesifikke mangler er bragt i orden.

Visning

På annonserte tidspunkt eller etter nærmere avtale med megler. 

Pris

Se prisliste.

Omkostninger

Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: 

 • Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi
  Se prisliste.
 • Dokumentavgift p-kjeller (Kun ved kjøp av p-plass)
  Kr 750,- pr. p-plass.
 • Dokumentavgift, felleshus
  Kr 280,-
 • Tinglysningsgebyr skjøte p.t.
  Kr 585,-
 • Tinglysningsgebyr pantedokument p.t.
  Kr 585,-
 • Etableringsgebyr sameie
  Kr 2 500,-
 • Startkapital til sameie
  Kr 10 000,-
 • Pantattest
  Kr 172,-

Tilknytting tv/internett bekostes av selger.

Ev. overskytende etableringsgebyr overføres til sameiets driftskonto.

Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko.

Betalingsbetingelser

Delinnbetaling 1:
Kr 50 000,- ved signering av kjøpekontrakt.

Delinnbetaling 2:
Kr 200 000,- ved sletting av selgers forbehold.

Det vil bli utsendt faktura på beløpene med 14 dagers forfall når garanti iht. Bustadoppføringslovas § 12 er utstedt på vegne av selger. Pengene blir stående på meglers oppgjørskonto, og overføres selger først når boligen er ferdig og skjøte er tinglyst på kjøper. 

Blir ikke beløpene innbetalt i rett tid i samsvar med avtalen, regnes dette likt med manglende betaling. Delinnbetalingene konverteres som en del av kjøpesummen sammen sluttoppgjøret når denne skal innbetales pr. oppgjørs- og overtagelsesdato. 

Sluttinnbetaling:

Innbetaling av sluttoppgjør samt omkostninger og ev. kundeendringer innbetales pr. overtagelse til meglers klientkonto 4230 55 01500 i MelhusBanken. 

Delinnbetalingen er selgers penger når selger har oppfylt vilkårene om å stille garantier etter buofl § 12 og kjøper har fått heftelsesfri hjemmel til eiendommen.

Det godskrives ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 (3).

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer og avgifter. Kjøper aksepterer at eventuelt økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i et slikt tilfelle får økte avgifter iht. entrepenørens oppstilling.

Kommunale avgifter og formuesverdi

Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av skatteetaten og kommune etter ferdigstillelse.

Sameie/forretningsfører

Selger har, på vegne av sameiet, anledning til å stifte og å inngå bindende forretningsføreravtale med 6-12 mnd. oppsigelse.

Kjøperne vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte hvor nytt styre blir valgt, og sameiets vedtekter og ev. husordensregler vil bli gjennomgått. Sameiets budsjett gjennomgås med styret.

Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres sameiet ved overtakelse, ev. via startkapital.

Vedtekter

Utkast til vedtekter for sameiene følger som vedlegg til salgsoppgaven. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen, selv om utkastet må oppfattes som en overordnet ramme for å gi et bilde av kjøpers rettigheter og plikter, og kan bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale vedtak m.v. Vedtektene fastsettes av utbygger i forbindelse med innsendelse av seksjoneringssøknaden. Endringer kan fremmes av seksjonseierne i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på årsmøtet.

Felleskostnader

Det tas forbehold om at prosjektet kan sammenslås til ett sameie.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA) fra tegning.

Felleskostnader iht. budsjett dekker bl.a. avsetning til fremtidig vedlikehold, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo), grunnabonnement tv/internett, drift av felleshus og øvrige fellesarealer samt andre driftskostnader. I tillegg kommer kostnader til fjernvarme, stipulert til kr 8,- - 10,- pr. kwh/kvm/mnd. Felleskostnadene er stipulert og basert på erfaringstall, og det tas derfor forbehold om endringer i budsjettposter og fellesutgifter.

Kommunale avgifter, innboforsikring, renovasjon og individuelt strømforbruk er ikke inkludert i budsjettet, og faktureres direkte til hver enhet. Kostander for realsameie er ikke hensyntatt i budsjettet.

Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år, basert på stipulerte inntekter og kostnader. Budsjettet er utarbeidet av Brauten Eiendom AS basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer.

Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall leiligheter, organisering av fellesområder og øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget.

Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av styret.

Stipulering av budsjett samt etablering av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

Pr. overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr 10 000,- som settes av til startkapital til sameiet.

Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, etableringsomkostninger og startkapital på usolgte enheter.

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter.

Parkering

Det skal etableres parkeringskjeller med 35 p-plasser. Parkeringskjelleren vil bli en egen seksjon i Sameiet Tillerenga I hvor det vil bli opprettet et realsameie. Realandel i parkeringskjeller kan kjøpes av både seksjoner i Sameiet Tillerenga I og Sameiet Tillerenga II. Sameiets navn er Sameiet Tillerenga Parkering. Pris pr. p-plass kr 250 000,- + dokumentavgift kr 750,-. I tillegg kommer en estimert månedskostnad kr 500,- pr. p-plass for drift av p-kjeller. Se budsjett. Eierandelen til parkeringskjelleren blir tinglyst mot den respektives gnr/bnr og seksjonsnr. (realsameie). P-plassene i kjeller selges etter «først til mølla-prinsippet».

Utvendige parkeringsplasser anses som felles for gnr. 324, bnr. 204 og gnr. 324, bnr. xxx (Sameiet Tillerenga I og Sameiet Tillerenga II). Det gis midlertidig eksklusiv bruksrett til parkeringsplasser, 1 plass pr hus. Bruksrettene angis i bruksrettsplan som er felles for eiendommene og følger som vedlegg til vedtektene. For de som kjøper p-plass i p-kjeller bortfaller retten til eksklusiv bruksrett til parkeringsplasser på bakkeplan.

Det vil bli etablert 2 stk gjesteparkeringsplasser på bakkeplan som skal tjene som gjesteparkering for hele området (89 boliger). Plassene vil bli plassert mot Tiller-ringen på B4-området.

Selger forbeholder seg retten til å omorganisere parkeringskjeller underveis, avhengig av offentlige forhold og salg-/utbyggingstakt, herunder evt. utvide/ redusere parkeringskjeller. Selger forbeholder seg også retten til å etablere midlertidig plassering i kjeller avhengig av utbyggingstakt.

Parkeringsplassene i parkeringskjelleren er prosjektert med utgangspunkt i anbefalinger gitt av Direktoratet for bygg kvalitet. Kjøper gjøres oppmerksom på at både bredden på enkelte parkeringsplasser og manøvreringsareal vil kunne avvike noe fra anbefalinger gitt i andre anvisninger og veiledere. Parkeringsplassene anses som fullt ut funksjonelle for standard bilbredder og -lengde, som definert av Statens Vegvesen. Kjøpere med spesielle behov hva angår parkering oppfordres til å ta dette opp med selger før kjøpetilbud inngis. 

For kjøpere med behov for el-bil lader kan dette bestilles via prosjektets tilvalgsprogram. Kostnaden dekkes av kjøper. Lader til el-bil er kun tilgjengelig for et begrenset antall plasser.

Overskjøting av ideell andel i parkeringskjeller vil kunne finne sted først etter ferdigstillelse av alle boliger som skal ha rettigheter i p-kjeller. Dokumentavgift for ideell andel i parkeringskjeller betales samtidig som ved overtakelse ved boligen. Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingen.

Parkeringskjeller anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. Dette innebærer at utbygger forbeholder seg retten til å foreta pro et contra avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og eiendomsskatt.

Dersom overskjøting av parkering ikke skjer samtidig med overskjøting av bolig, vil kr 250 000,- pr. p-plass bli tilbakeholdt på meglers klientkonto som sikkerhet for overskjøting.

Det er laget utkast til budsjett for Sameiet Tillerenga Parkering. Budsjettet er vedlegg til salgsoppgave.

Boder

Det er utarbeidet en bodplan som følger som vedlegg til salgsoppgaven. Typene 1.2a, 1.2b, 2.1b, 2.1b hjørne, 2.1c, 2.1c hjørne, 2.2a, 2.2a hjørne, 2.3b, 2.4b, 2.4b hjørne, 2.5, 3.1a, 4.1a, 4.1b, 4.1c, og 4.1c hjørne har sin bod rett ved egen bolig (markert lilla). Type 4.2, og 5 har (i tillegg til sin egen) boder som disponeres av naboer (se skisse). De andre (36 enheter markert grå) har bod i P-kjelleren. 

Bodene vil tinglyses som tilleggsareal til den respektive seksjon.

Leverandøravtaler

Selger har på vegne av sameiet anledning til å inngå bindende avtaler vedrørende f.eks.: 

 • Fjernavlesning av forbruk av varmtvann og fjernvarme
 • Vaktmester
 • Forretningsfører
 • Forsikringsselskap
 • Leverandør av TV/Internett
 • Brøyting og annen drift av uteareal
 • Serviceavtaler for alle nødvendige tekniske anlegg

Selger har på vegne av sameiet anledning til å inngå serviceavtaler for tekniske anlegg og nødvendige utstyr tilsvarende garantitidens varighet.


Øvrige kjøpsforhold

Selger

Opphus AS, org.nr: 822 222 552.

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold med tanke på igangsetting av prosjektet:

 • At det innvilges en for selger tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av igangsettingstillatelse for prosjektet.
 • At det forhåndsselges minimum 60 % av rekkehusene i hvert salgstrinn målt etter salgsverdi.

Selgers forbehold skal senest være avklart innen 30.09.2021. 

Selger kan selv velge å igangsette bygging på et lavere forhåndssalg. Forbehold anses avklart først når selger har erklært dette uttrykkelig overfor kjøper. Partene er ubundet av kontrakten dersom forbehold ikke oppfylles innen ovennevnte frist, og har da intet å kreve av hverandre.

Selger tar følgende forbehold med tanke på gjennomføring av prosjektet:

 • Det kan bli endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt og rådgivere. 
 • Illustrasjonsbilder i dette prospektet er ikke bindende angivelser av hvordan prosjektet vil opparbeides, herunder kan det ikke påregnes at for eksempel beplantning og veier i prosjektet vil bli som illustrert.
 • Det kan bli endringer som følge av krav fra offentlige instanser
 • Det kan være nødvendig under detaljprosjekteringen å gjøre endringer i utomhusplanen, uten at dette gir kjøper grunnlag for prisjustering. Det samme gjelder ved avvik mellom utførelsen og illustrasjoner av konkret beplantning eller andre detaljer på planen.»
 • Selger forbeholder seg retten til å bestemme material- og fargevalg på bygningsfasader og innvendige og utvendige fellesarealer. 
 • Sammenslåing eller oppdeling av flere boenheter.
 • Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel
 • Illustrasjonsbilder i dette prospektet er ikke bindende angivelser av hvordan prosjektet vil opparbeides, herunder kan det ikke påregnes at for eksempel beplantning og veier i prosjektet vil bli som illustrert. 

Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan, og gir heller ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes erklæringer/panteheftelser som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk/renovasjon m.m.

Overtakelse

Det er forventet byggestart straks selgers forbehold for igangsetting er erklært frafalt. Normal byggetid vil være 14-17 måneder etter at selgers forbehold er frafalt. Dersom det oppstår forsinkelser, skal dette beregnes etter 18 måneder fra sletting av selgers forbehold. 

Kjøper er forpliktet til å overta boligen på det tidspunkt den er ferdigstilt. Endelig overtakelse vil bli varslet med 2 ukers skriftlig varsel. 

Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert alle omkostninger og tilleggsavtaler bestilt via utbygger er innbetalt til megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ikke foreligger. Det gjøres oppmerksom på at overtakelse av boligen ikke kan nektes av kjøper selv om utomhusarealer, fellesarealer og eventuelt ytre kledning m.m. ikke er ferdigstilt. Det samme gjelder dersom seksjonering, hjemmelsoverføring og fradeling ennå ikke er gjennomført. Forutsetningen er imidlertid at kommunen har utstedt midlertidig brukstillatelse eler ferdigattest for boligen. Uferdig arbeid anmerkes i overtakelsesprotokollen på overtakelsesbefaringen. 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er lovlig å ta boligen i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. 

Alle boliger overtas i ryddig og rengjort stand (byggvask). Fellesareal overleveres i ryddet stand.

Fellesarealer/ utomhusarealer

Overtakelse av uteareal tilknyttet den enkelte bolig skjer samtidig med at den enkelte bolig overtas. Det vil gjennomføres en befaring av felles/utomhusarealer for å avdekke evt. feil og mangler samt manglende ferdigstillelse.

Overtakelse av boligen med tilhørende andel fellesareal kan ikke nektes av kjøper selv om fellesareal/utomhusareal ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper opplyses om muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.

Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av takstmann.

Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

Heftelser/servitutter

2019/1072015-1/200 13.09.2019 21:00 BESTEMMELSE OM ELEKTRISKE LEDNINGER/KABLER
Rettighet hefter i: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 54
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING
ORG.NR: 969 999 544

Det er lovbestemt panterett til sameiet. 

Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile uvedkommende pengeheftelser i eiendomsretten.

Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser i eiendomsrett som vil følge eiendommen, og som betyr at kjøpers bank vil få prioritet etter disse:

Heftelser i eiendomsrett:

2008/43463-1/200 16.01.2008 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 41, 42, 43, 44, 45 ,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 54
Bestemmelse om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2014/292694-1/200 09.04.2014 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 54
Bestemmelse om gjensidige rettigheter og plikter ifm vann/kloakkledning, elektriske kabler, felles anlegg. Reg. plan 20110067.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2018/581488-3/200 23.03.2018 21:00 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 194, 195, 196, 197, 198, 199
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 54
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING ORG.NR: 969 999 544

2019/1072015-5/200 13.09.2019 21:00 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 205
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING
ORG.NR: 969 999 544

2019/1072015-8/200 13.09.2019 21:00
BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 194, 195, 196, 197, 198, 199
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING
ORG.NR: 969 999 544

2019/1072015-9/200 13.09.2019 21:00
BESTEMMELSE OM JORDVARME/JORDSLØYFE/FJERNVARME
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 194, 195, 196, 197, 198, 199
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING
ORG.NR: 969 999 544

2019/1072015-10/200 13.09.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 324 BNR:
194, 195, 196, 197, 198, 199
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING
ORG.NR: 969 999 544

2019/1072015-11/200 13.09.2019 21:00 BESTEMMELSE OM ELEKTRISKE LEDNINGER/KABLER
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 194, 195, 196, 197, 198, 199
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING
ORG.NR: 969 999 544

2019/1161697-1/200 03.10.2019 21:00 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 205
Bestemmelse om underjordisk kulvert/del av parkeringsanlegg
Bestemmelse om deltakelse drift og vedlikehold
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 

Da eiendommen er under utbygging, så gjøres kjøper kjent med at det kan påløpe ytterligere heftelser i eiendomsretten som kjøpers bank vil få prioritet etter.

Heftelser som ikke skal gjelde den nye eiendommen vil bli forsøkt slettet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påhefte erklæringer/heftelser som måtte bli påkrevd, deriblant erklæringer som regulerer adkomstretter, drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m., samt andre nødvendige erklæringer i forbindelse med organisering av prosjektet.

EIENDOMMENS RETTIGHETER:

2019/1072015-2/200 13.09.2019 21:00 BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK
Rettighet hefter i: KNR: 5001 GNR: 324
BNR: 54
Bestemmelse om stikkledninger
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING
ORG.NR: 969 999 544

2019/1072015-3/200 13.09.2019 21:00 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: KNR: 5001 GNR: 324
BNR: 54
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING ORG.NR: 969 999 544

2019/1072015-4/200 13.09.2019 21:00 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: KNR: 5001 GNR: 324
BNR: 206
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING
ORG.NR: 969 999 544

2019/1072015-7/200 13.09.2019 21:00 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: KNR: 5001 GNR: 324 BNR: 206
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING ORG.NR: 969 999 544


Generelle forutsetninger

Kjøpsbetingelser

Avtale anses inngått når kjøper har levert megler bindende kjøpetilbud, selger har akseptert dette, og aksept er meddelt kjøper.

Etter budaksept vil kjøper motta akseptbrev som bekrefter handelen. Det vil deretter utarbeides kjøpekontrakt som skal signeres av kjøper og selger.  

Dokumentenes rangordning / lovvalg 

 1. Bindende kjøpetilbud
 2. Salgsoppgave med vedlegg
 3. Tegninger, brosjyremateriell

Illustrasjoner i prospekt og på nettsider er ikke å anse som en del av kontraktsgrunnlaget da disse kan avvike fra leveransen. 

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontraktdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03.juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter bustadoppføringslova. 

Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende:
- Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og materialbruk.
- Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift for prosjektet.

- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt, vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420.

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med åpningsmulighet. 

Bustadoppføringslova og avhendingsloven finner man på www.lovdata.no. Ta kontakt med ansvarlig megler om lovteksten ønskes oversendt.

Eierforhold

Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen medeier i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til bruk av sin leilighet med eventuelt tinglyst tilleggsareal. Kjøpers øvrige rettigheter som medeier i et eierseksjonssameie følger av eierseksjonslovgivningen (Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 (eierseksjonsloven), og vedtektene til enhver tid. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet (legalpanterett) etter eierseksjonslovens § 31.

Det gjøres oppmerksom på at man kun kan kjøpe og erverve to boligseksjoner i sameiet. Dette gjelder også indirekte erverv.

Garantier

Selger stiller garanti iht. § 12 i Bustadoppføringslova.

I henhold til bustadoppføringslovas § 12 stiller selger sikkerhet for kontraktsforpliktelsene. Sikkerheten er gjeldene i byggeperioden og frem til 5 år etter overtagelse av boligen. Garantien skal utgjøre 3 % av vederlaget frem til overtagelsen og 5 % av vederlaget etter overtagelsen. Garanti etter bustadoppføringslova § 12 stilles av selger så snart bindende avtale er inngått. Er det tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller igangsettingstillatelse, er det tilstrekkelig at garantien stilles først når forbeholdene er falt bort. Garanti skal uansett stilles før oppstart av byggearbeider.

Dersom det ikke foreligger ferdigattest på overtakelsestidspunktet, skal selger stille bankgaranti i form av selvskyldnergaranti som sikkerhet for gjenstående arbeid på fellesareal iht. midlertidig brukstillatelse. Alternativt kan det etableres et tilbakehold på meglers klientkonto. Garantien/ tilbakeholdet skal gjenspeile verdien av gjenstående arbeid.   

Se Bustadoppføringslova § 30 vedr. reklamasjon og reklamasjonsfrister.

Tillegg-/ endringsarbeider

Kjøper har mulighet til å gjøre endringer i henhold til prosjektets endringsrutiner. Kjøper kan ikke påregne å gjøre endringer for mer enn 15 % av kjøpesummen. Det vil bli satt opp frister og eventuell priskonsekvens for slike endringsbestillinger.

Kjøper har mulighet til å gjøre endringer i henhold til prosjektets endringsrutiner. Kjøper kan ikke påregne å gjøre endringer for mer enn 15 % av kjøpesummen. Det vil bli satt opp frister og eventuell priskonsekvens for slike endringsbestillinger.

All betaling av tilleggsvederlag skal normalt skje via meglers klientkonto.

Dersom det likevel inngås avtale om at fakturering skal skje direkte til kjøper fra selger eller underleverandør, skal forfall tidligst være samme dag som overtakelse.

Tilleggsfrister

Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelse som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtagelse uten kompensasjon for kjøper.

Avbestilling

Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift.

Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Energimerking

Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.

Arealangivelse

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for ev. innvendig bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Arealangivelsene er estimater og at mindre avvik må påregnes.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt med vedlegg og prisliste før budgivning. Det kan ikke reklameres over forhold som kjøper er blitt gjort kjent med eller ville ha blitt gjort kjent med ved å lese/undersøke salgsunderlaget.  

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før budgivning.

Videresalg av kontraktsposisjon

Såfremt kjøper er forbruker og skulle ønske å omsette kjøpekontrakten aksepteres dette av selger under forutsetning av at 

 • selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige kjøperen. 
 • den nye kjøperen overtar de inngåtte tilleggsavtaler inngått av den første kjøperen. 
 • ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets salgsoppgave. 

Opprinnelig kjøper vil etter dette være fri fra sitt kontraktsforhold med selger. 

Opprinnelig kjøpers eventuelle merverdi i forbindelse med omsetning av kjøpekontrakten utbetales først når hjemmelen er tinglyst på den nye kjøperen. Selger krever et administrasjonsgebyr fra opprinnelig kjøper på kr 20 000,- ved slik omsetning av kjøpekontrakt til ny kjøper. Ved videresalg av kontrakt vil evt. kostnader til eiendomsmegler komme i tillegg. 

Videresalg før selgers forbehold er erklært frafalt vil ikke bli akseptert.

Dersom boligen ikke er kjøpt med henblikk på å overta eller bebo denne, kan kontraktposisjonen ikke videreselges. Et salg av boligen vil da skje etter bustadoppføringslovens regler, og utløser bl.a. krav til ny garantistillelse. 

Markedsmateriell, herunder bilder og illustrasjoner er megler/selgers eiendom og kan ikke brukes av kjøper/kjøpers megler ved videresalg uten etter samtykke fra selger/megler.

Tinglysing

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold til bud og kjøpekontrakt.

Kontroll etter hvitvaskingsloven

I henhold til lov om hvitvasking er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer at mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Ta gjerne kontakt med oss i Heimdal Eiendomsmegling AS hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel.

Meglers vederlag (eks mva.) som belastes selger

Provisjon 1 % av total salgssum.

Budgiving

Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap og kan da ikke kalles tilbake. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. 

Budgiver er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud.  

Budgiving og aksept gjøres på bakgrunn av prospekt med vedlegg samt prisliste.

Til orientering

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

Adkomst

Ta utgangspunkt i Trondheim sentrum og kjør sørover. Følg E6 opp Okstadbakkan og ta av skiltet Tillerbyen/Heimdal. Ta deretter første avkjørsel til venstre skiltet Tillerbyen. Du er nå i John Aaes veg. Følg vegen rett frem. John Aaes veg går etter hvert over i Tiller-ringen. Tillerenga får du på høyre hånd rett ved Tillerparken.

Utleie

Egen bolig kan fritt leies ut.