opphus

Leveransebeskrivelse

---

Generell orientering

Selger

Opphus AS
Org.nr. 822 222 552
Megardsvegen 1, 7320 Fannrem

Prosjektmegler

Heimdal Eiendomsmegling AS
Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal
Org.nr. 976 232 909

Ansvarlig megler:
Nils Borgar Husby
957 37 869/ nbh@hem.no

Arkitekt

Archus Arkitekter
Org.nr. 943 864 306
Pilestredet 75C, 0354 OSLO

TAG Arkitekter AS
Org.nr. 894 607 262
Nøstegaten 44, 5011 Bergen

Totalentreprenør

Byggmesteran AS
Org.nr. 986 798 676
Russervegen 6, 7652 Verdal

Generelle forutsetninger

Leveransebeskrivelsen beskriver hvilken teknisk standard som inngår i leveransen og omfatter komplett leveranse opp til beskrevet kvalitet.

Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder.

 • Prosjektet gjennomføres med teknisk standard iht. kravene i gjeldende teknisk forskrift (TEK17)
 • Rammetillatelse foreligger etter gjeldende plan- og bygningslov.
 • Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille normale toleranseklasser i Norsk Standard NS 3420
 • Kontrakt mellom utbygger og kjøper av bolig baseres på Bustadoppføringsloven.
 • Kontrakt mellom utbygger og totalentreprenør bygger på Norsk Standard NS 8407 og reklamasjonsrettigheter iht. bustadoppføringsloven.
   

Utbyggers rett til å foreta endringer:

 • Utbygger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, rørføringer og lignende som ikke reduserer eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til reduksjon av kjøpesummen. Tilsvarende kan utbygger foreta endringer i fellesareal, bygningskropp med tilhørende tekniske anlegg samt utvendige arealer. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper skriftlig om slike endringer, med mindre endringene må antas ikke å være vesentlige
 • Det presiseres også at salg skjer på grunnlag av rammesøknadstegninger og en detaljprosjektering ikke er utført.

Kundens rett til å foreta endringer:

 • Kunde kan ikke trekke ut leveranser for å utføre selv.
 • Eventuelt egne kompletterende leveranser ut over (i tillegg) til denne beskrivelsen må utføres etter at overtakelse har funnet sted.
 • Kunde kan ikke endre romstruktur på tegninger.
 • Det blir gjennomført egne kundemøter hvor prosess for evt. endringer/tilvalg blir besluttet. Kunde må gjennomføre beslutninger i tråd med oppsatt fremdrift for evt. endringer. Blir ikke svarfrister overholdt så vil prosess på bygget foregå iht. den generelle kundebeskrivelsen.
 • Kunde kan avtale endringer i utførelser på kjøkkeninnredninger og baderoms-innredninger gjennom kundekontakt til byggherrens leverandører. Endringer kan ikke avtales senere enn 2 uker etter byggestart. 

Prosess for tilvalg og kundeendringer:

Kundene vil bli innkalt til tilvalgsmøter hos totalentreprenør, med sine leverandører. Her vil detaljene i leveransen blir gjennomgått og kundens påvirkningsmuligheter for valg i sin enhet vil bli gjennomgått. Dette gjelder både innenfor leveransebeskrivelsen og evt. muligheter og prosess for endringer av kvaliteter/utførelse.

Oppsatte tidsfrister må overholdes, eventuelle overskridelser av frister vil medføre at boenheten blir levert slik den er spesifisert i denne beskrivelse, på tegninger, iht. innredningstegninger/spesifikasjon. Dette for å kunne gjennomføre prosjektet iht. fremdriftsplan for prosjektering og bygging. Fakturering for endringsarbeider blir gjort av totalentreprenør (Byggmesteran). Forfallsfristen på faktura endringsarbeider vil være sammenfallende med overtakelse.

Følgende tilvalg kan gjøre mot eventuelt tillegg i pris:

 • Kjøkken inkl. hvitevarer. Valg av fronter, benkeplater, innmat, hvitevarer etc. innenfor presentert pakkeløsning hos leverandør.
 • Bad, innenfor presentert pakkeløsning fra leverandør.
 • Valg av flis innenfor oppgitte prisgrupper.
 • Malingsfarge på vegger innenfor presentert standard sortiment.
 • Endre parkett-type innenfor presentert standard sortiment.

Muligheter for kundes endringer mot eventuelt tillegg i pris:

Prosess vil bli gitt nærmere, men i hovedsak dreier det seg om følgende muligheter:

 • Elektro; egen gjennomgang både ift. stikk, punkter, type lamper mv. Antall og plassering av uttak for strøm og data/TV (i utgangstype ønskes lik plassering i lik type enhet mhp. å unngå avvik i prosjektet).
 • Rørlegger; Armaturtyper kjøkken

Ved endringer vil det tilkomme kostnader knyttet til administrasjon.

Hva som absolutt ikke kan endres:

 • Plassering av vegger, dører og vinduer
 •  Plassering av sluk/avløp/toaletter/dusjer
 • Plassering av sterk- og svakstrøms-skap
 • Plassering av fordelingsskap for forbruks- og vannbåren varme
 • Plassering av ventilasjonsskap.


Leveransestandard - Fellesanlegg

Utomhus

Fellesareal for plen leveres med soldet jord og sådd med plenfrø. Tilsåing av plenarealer må gjøres i perioden mai-september.
Felles lekearealer skal opparbeides og møbleres i tråd med gjeldende offentligrettslige krav. Trapper/trinn kan noen steder hvor terrenget er slakkere en foreløpig vist på landskapsplan/utomhusplan, bli alternativ erstattet med gruset tilkomst.

Parkering

Parkering i parkeringskjeller og på bakkeplan utvendig.

Avfall

Det vil bli etablert avfallssugeanlegg. Plassering innkast iht. situasjonsplan. Inntil ferdigstillelse av alle byggefelt kan det være nødvendig med bruk av avfallcontainere som en midlertidig løsning.

Postkasser

Samles på fellesstativ, plasseringer er ikke endelig avklart på dette tidspunkt.

Tomt, utomhusarbeider

Kjørearealer blir asfaltert.

Internt i tun etableres gangsoner til boenheter med grus.

Innholdsrik fellesområder med diverse apparat og sosiale soner.

Utearealer blir opplyst, internt i tun med pullerter.

Opparbeiding av hage er ikke en del av leveransen. Det sås i plen hvor det ikke er tenkt gruset vei/område. Det legges grus ca. 1 meter ut fra bygningskroppen. Opparbeiding av hage/beplanting er ikke en del av leveransen.

Viser for øvrig til utomhusplan.


Infrastrukturen

Internett

Leverandør må avklares av Opphus AS.
Det leveres 2stk tv/data pkt. pr. bolig. Ekstra uttak kan kjøpes som tilvalg.

VVA

Sanitær installasjoner leveres komplett med innvendig stoppekran, stikkledninger, bunnledninger med oppstikk og nødvendige rør for sammenkobling av utstyr. Blandebatteri og tappekraner er forkrommet. Varmtvann fra fjernvarme. Utvendig spylekran kan kjøpes som tilvalg.

Oppvarming

Boligene leveres med elektriske varmekabler på hovedbad.

Oppvarming i stue/oppholdsrom ved radiator 1 stk hver etg . .Avklares i detaljprosjektering. Oppvarming i øvrige rom/arealer kan gjøres som tilvalg med panelovner
Anlegget tilknyttes fjernvarme. Antall og plassering av radiatorer avklares i detaljprosjekteringen.


Leveransestandard - Boliger

Yttervegger

Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig kledning, utlekting, vindsperre, isolert bindingsverk, dampsperre, isolert utforing og gips.
Utvendige boder er uisolert og uten innvendig kledning.

Utvendig kledning og listverk leveres beiset 1strøk fra fabrikk (farge iht. fasadetegning). Omramming på vinduer og dører leveres i samme farge som kledning. Toppstrøk blir ikke levert, og bør påføres innen 1år. Toppstrøk kan kjøpes som tilvalg. For å skape en helhet i feltet er utvendig farge på husene forhåndsbestemt. Kappede flater på bordkledning blir ikke behandlet. Hjørnebord må påregnes ved liggende kledning.

Takverk

Takbjelker, taktro av plater, dampsperre, isolasjon iht. varmetapsberegning og taktekking type Icopal mono pansergrå el. tilsv. Endelig løsning bæring takkonstruksjon er ikke bestemt. Avklares i detaljprosjektering. Til himling leveres nedforingslekter og gips. Gipsplater i tak sparkles og males i hvit farge. Små tørkesprekker i overgang vegg/tak kan forekomme.

Innvendig taknedløp. Utvendig takrenner hvor det er nødvendig.

Altaner/ Takterrasser

Leveres isolert og tekket der hvor det er underliggende oppvarmede beboelses rom.
Topp dekke utføres med trykkimpregnerte terrassebord ubehandlet.
Der hvor takterrasse har overbygg vist med synlige takbjelker leveres disse åpen, uten overliggende plater eller tekking.
Rekkverk leveres i trykkimpregnerte materialer iht. fasadetegning.
Areal treplattinger som vist på salgstegningene leveres i trykkimpregnert tilfarer/bjelker med overliggende 28x120mm terrassebord trykkimpregnert. På balkonger er gulvflaten som utvendig konstruksjon å regne, og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå. For takterrasser blir det ett lite opptrinn i forhold til innvendig gulv.

Trapper

Utvendige trapper inkl. nødvendig rekkverk tilhørende boligen leveres i trykkimpregnert materialer. Utførelse iht. til plantegning.

Vinduer, dører og garasjeport

Ferdigbehandlede vinduer, ytterdører og terrassedører i treverk fra fabrikk, mørk farge iht. fasadetegning. Det er mulig å bestille utvendig solskjerming som tilvalg. Enkelte vinduer er faste vinduer uten åpningsmulighet og må vaskes fra takterrasser eller ved bruk av lift
Ferdigbehandlede utvendig boddører og bi dører i treverk fra fabrikk, farge iht. fasadetegning. Portåpner/fjernkontroll kan kjøpes som tilvalg.

Gulv

I alle tørre rom leveres 3-stavs eikeparkett natursortering, valgfritt i matt lakket eller hvitpigmentert.

Vegger/ lister

Innvendige skillevegger leveres i bindingsverk med 50mm isolasjon og gips.
Der tekniske installasjoner krever det vil vegger være tykkere, og innkassing kan forekomme. Små Justeringer av innvendige vegger/dører kan bli nødvendig.

Vegger i bad hvor det monteres fliser benyttes oppbygging med underpanel og gips.

Gipsvegger er sparklet og malt i hvit farge (NCS - S 0502-Y). Listfritt mellom vegg og tak, se romskjema. Alt innvendig listverk og foringer på dører og vinduer samt gulvlister leveres i hvit farge (NCS – S 0502-Y)

Vinduer/ dører

Ferdigbehandlede vinduer, ytterdører og terrassedører fra fabrikk, mørk farge iht. fasadetegning. Utvendig boddører og bi dører farge iht. fasadetegning.
Topp høyde 2100mm.

Kjøkken

Kjøkken leveres og monteres av merkeleverandør for en verdi tilsvarende 50 000,- inkl. mva.
Standard kjøkken har hvite fronter og laminert benkeplate, det leveres uten hvitevarer. Avtrekksvifte type Flexit slim line er inkludert.
Blandebatteri leveres av rørlegger.
Det er ikke mulig å trekke ut kjøkkenleveransen.
Man får eget møte med kjøkkenkonsulent hvor det blir fremlagt et ferdig tegnet forslag av standard kjøkkenet. Dette danner da grunnlag for eventuelt videre diskusjon rundt tilvalg.

Bad

Bad leveres med fliser på vegg samt fliser på gulv. Gulvflis 30x30cm, gulvflis 10x10cm i dusjsone.
Veggflis 20x30

Gulvvarme med elektriske varmekabler, 60cm servantmøbel farge hvit m/ servantbatteri, speil over vask med lys, vegghengt toalett, dusj- og blandebatteri. Bad klargjøres med armatur og avløp for vaskemaskin.

Wc

WC leveres med gips på vegger, og fliser på gulv. Servant farge hvit m/ servantbatteri, speil over vask med lys, vegghengt toalett.

Boder

Utvendig bod er uisolert og uten innvendig kledning.
Dersom omliggende areal medfører isolasjonskrav på vegg/himling vil denne platekles

Innvendige dører

Dører er type slett lett – dør fabrikkmalt i farge hvit (NCS – S 0502-Y) med flat terskel.

Dørene leveres med låskasse og vrider. Type dør kan bli endret i detaljprosjektering.

Garderober

Det leveres hvite slette garderobeskap, ett pr. sengeplass.

Trapper

Innvendig trapper leveres med tette trinn av eik.
Rekkverk/håndlist leveres i hvit utførelse.

Utvask

Det blir gjennomført en industrivask før overtakelse.

Etasjeskille (ovenfra og ned)

Overflate iht. romskjema. gulvsponplate, gulvbjelke, isolasjon, nedforingslekte og gips.

Ventilasjon

Boligene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, iht. ventilasjonsleverandørens prosjektering. Ved plassering for aggregat og fremføring av ventilasjonsrør kan det bli enkelte innkassinger. Plassering av aggregat bestemmes av utbygger i detaljprosjektering.

Elektriske installasjoner

Elektrisk anlegg leveres med jordfeilbryter og overspenningsvern iht. gjeldene forskrifter.
Antall lampepunkt, brytere og stikkontakter leveres iht. NEK 400.
Materiellet leveres i hvit utførelse. Det gjøres oppmerksom på at komfyrvakt er et pålagt krav i alle nye boliger, denne vil være synlig/skjult avhengig av valgt kjøkkenventilator.

Det leveres komplett trådløst ringeanlegg, og innvendig sikringsskap med automatsikringer samt skap for oppkobling fiber. Utvendig ved inngang leveres det inntaksskap for måler og inntak for fiber/data.

Det utarbeides en punktskisse slik at man enkelt kan ha en oversikt over plassering av stikkontakter, tv/data – punkt lampepunkter mm.

VVA

Sanitær installasjoner leveres komplett med innvendig stoppekran, stikkledninger, bunnledninger med oppstikk og nødvendige rør for sammenkobling av utstyr. Blandebatteri og tappekraner er forkrommet.  Utvendig spylekran kan kjøpes som tilvalg.

Brannvernutstyr

Det leveres røykvarslere og brannslukningsapparat iht. forskriftskrav.

Energimerking

Energiregnskap er ikke gjennomført, vil gjennomføres i prosjekteringsfase.

Grunn- og betongarbeider

Boligene leveres med isolerte ringmurselementer, gulv på grunn i boliger leveres isolert, inkl. radonduk.

Utvendig el.instalasjoner

Utelys tilhørende hver boenhet leveres, 1stk på terrasse og 1stk ved inngangsdør.

Strømtavler er dimensjonert for lading av elbiler med 7,5kW uttak. Etablering av el. billader kan kjøpes som tilvalg.

Det blir ett K-skap (skap med måler) for hver ca 10 leilighet i størrelse 1600x400x2130 mm som plasseres mot en husvegg. Endelig plassering ikke bestemt. Avklares i detaljprosjektering